Watarase Balloon Race 2016

Tochigi City

Watarase Balloon Race 2016

Results For Task #6 - Fly On, CIA Rule 15.5, April 9 2016 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP1 Note

1 18 SCAIFE, Matthew AUS 0.05 0 0.05 1000 0 0 1000 12
1 1 FUJITA, Yudai Tochigi 0.07 0 0.07 1000 0 0 1000 12
3 15 KODAMA, Yoshimi Tochigi 1.99 0 1.99 991 0 0 991 8
3 26 NISHIZAWA, Akira Tokyo 2.04 0 2.04 991 0 0 991
5 9 AKAMA, Susumu Kanagawa 2.85 0 2.85 987 0 0 987 7
5 7 SATO, Masafumi Ibaraki 2.86 0 2.86 987 0 0 987 7
7 5 UEDA, Satoshi Saga 3.66 0 3.66 984 0 0 984 5
8 20 MASAKI, Fumitaro Saitama 4.62 0 4.62 979 0 0 979 4
9 10 MATSUYAMA, Tamotsu Tochigi 5.83 0 5.83 974 0 0 974 3
10 19 TSUJII, Nobuaki Shiga 49.12 0 49.12 779 0 0 779 2

11 24 INOUE, Tsuyoshi Tokyo 61.95 0 61.95 722 0 0 722 2
12 8 EDA, Mutsumi Hiroshima 73.62 0 73.62 669 0 0 669 2
13 21 YAMAUCHI, Manabu Aichi 91.34 0 91.34 589 0 0 589 2
14 6 MIZUKAMI, Takao Tochigi 103.20 0 103.20 536 0 0 536 2
15 23 SINGO, Rieko Kanagawa 114.80 0 114.80 500 0 0 500 2
16 14 KATAHIRA, Shiro Aichi 130.50 0 130.50 464 0 0 464 2
17 27 TAGUCHI, Zenya Saitama 138.12 0 138.12 429 0 0 429
18 17 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 144.30 0 144.30 393 0 0 393 2
19 4 KURAHASHI, Tomoko Aichi 167.70 0 167.70 321 0 0 321 2
20 22 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 215.00 0 215.00 286 0 0 286 2

21 13 YAMAGISHI, Takumi Mie 220.00 0 220.00 250 0 0 250 2
22 16 HIRANO, Yoshiro Saga 158.91 0 158.91 357 0 110 247 2 7.5 Flight in PZ 14
23 2 SUE, Tetsuhiro Nagano 258.00 0 258.00 214 0 0 214 2
24 25 TACHIBANA, Yuuta Kyoto 316.00 0 316.00 179 0 0 179 2
25 3 UEDA, Yoshikazu Saitama 364.00 0 364.00 107 0 0 107 2
26 28 HANCOCK, Derek USA 570.00 0 570.00 71 0 0 71
27 12 FUKUI, Jyoji Kanagawa 1064.00 0 1064.00 36 0 0 36 2
28 11 PARRY, Richard GBR 325.00 0 325.00 143 0 500 -357 2 7.5 Flight in Blue PZ (2,000ft)

Checksums 55E4 0 55E4 7F81 0 1C5C 6325 Official 1 Published: 2016/04/09 16:30

P = 28, M = 14, RM = 103.20, W = 0.05, A = 28, SM = 536