HTML 5

Watarase Balloon Race 2016

Tochigi City

Watarase Balloon Race 2016

Competition Standings To Task 8

# Competitor Total Points
1 FUJITA, Yudai 7431
18 SCAIFE, Matthew 6953
14 KATAHIRA, Shiro 6923
5 UEDA, Satoshi 6726
9 AKAMA, Susumu 6305

Grand Prix Standings:

2016 Hot Air Balloon Honda Grand Prix 1st round

Task Results

1 HWZ Final Official 3 Official 2 Official 3 Official 2 Official 1

# Competitor Result Score
7 SATO, Masafumi 0.31 1000
1 FUJITA, Yudai 0.75 992
18 SCAIFE, Matthew 0.86 990

2 FIN Final Official 1

# Competitor Result Score
1 FUJITA, Yudai 0.01 1000
6 MIZUKAMI, Takao 1.03 960
26 NISHIZAWA, Akira 1.50 942

3 JDG Final Official 1

# Competitor Result Score
26 NISHIZAWA, Akira 1.51 1000
1 FUJITA, Yudai 4.12 973
18 SCAIFE, Matthew 6.25 951

4 FON Final Official 1

# Competitor Result Score
10 MATSUYAMA, Tamotsu 0.52 1000
14 KATAHIRA, Shiro 0.92 967
2 SUE, Tetsuhiro 1.07 954

5 JDG Final Official 1

# Competitor Result Score
10 MATSUYAMA, Tamotsu 3.24 1000
4 KURAHASHI, Tomoko 4.13 988
16 HIRANO, Yoshiro 4.82 979

6 FON Final Official 1

# Competitor Result Score
18 SCAIFE, Matthew 0.05 1000
1 FUJITA, Yudai 0.07 1000
15 KODAMA, Yoshimi 1.99 991

7 HWZ Final Official 1

# Competitor Result Score
5 UEDA, Satoshi 0.29 984
14 KATAHIRA, Shiro 0.56 959
11 PARRY, Richard 0.65 951

8 PDG Final Official 1

# Competitor Result Score
6 MIZUKAMI, Takao 0.00 1000
18 SCAIFE, Matthew 0.48 984
14 KATAHIRA, Shiro 0.80 973

List of Competitors

Grand Prix Team Lists:

2016 Hot Air Balloon Honda Grand Prix 1st round

Competition Map