WATARASE Balloon Race 2015

Tochigi City

WATARASE Balloon Race 2015

Results For Task #3 - Pilot Declared Goal, CIA Rule 15.1, April 4 2015 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP1   Note

1 7 KURAHASHI, Tomoko Aichi 31.12 0 31.12 966 0 0 966 12
2 29 NISHIZAWA, Akira Tokyo 47.03 0 47.03 930 0 0 930
3 26 KURASHIGE, Yasumi Fukuoka 84.60 0 84.60 845 0 0 845 9
4 23 FUKUI, Jyoji Kanagawa 92.00 0 92.00 828 0 0 828 8
5 11 UEDA, Yoshikazu Saitama 16.33 0 16.33 1000 0 300 700 7 7.5 Flight in PZ 22
6 5 MIZUKAMI, Takao Tochigi 151.35 0 151.35 693 0 0 693 6
7 14 NINOMIYA, Katsunori Hokkaido 154.90 0 154.90 685 0 0 685 5
8 13 TOYAMA, Takahisa Tokyo 158.20 0 158.20 678 0 0 678 4
9 10 SUE, Tetsuhiro Nagano 44.42 0 44.42 936 0 270 666 3 7.5 Flight in PZ 22
10 22 EDA, Mutsumi Hiroshima 52.30 0 52.30 918 0 330 588 2 7.5 Flight in PZ 22

11 27 YAMANAKA, Noboru Ibaragi 206.25 0 206.25 569 0 0 569 2
12 28 MATSUYAMA, Tamotsu Tochigi 214.00 0 214.00 551 0 0 551
13 6 SATO, Masafumi Ibaragi 215.00 0 215.00 549 0 0 549 2
14 2 KATAHIRA, Shiro Aichi 247.00 0 247.00 467 0 0 467 2
15 12 PARRY, Richard GBR 275.00 0 275.00 433 0 0 433 2
16 3 UEDA, Satoshi Saga 293.00 0 293.00 400 0 0 400 2
17 24 NUMATA, Minoru Saga 154.04 0 154.04 687 0 330 357 2 7.5 Flight in PZ 22
18 18 AKAMA, Susumu Kanagawa 331.00 0 331.00 333 0 0 333 2
19 21 TSUJII, Nobuaki Shiga 237.00 0 237.00 500 0 200 300 2 7.5 Flight in PZ 22
19 20 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 362.00 0 362.00 300 0 0 300 2

21 17 YAMAGISHI, Takumi Mie 222.00 0 222.00 533 0 240 293 2 7.5 Flight in PZ 22
22 19 YAMAUCHI, Manabu Aichi 390.00 0 390.00 267 0 0 267 2
23 1 FUJITA, Yudai Tochigi 401.00 0 401.00 233 0 0 233 2
24 9 MIYATA, Hiroki Aichi 304.00 0 304.00 367 0 180 187 2 7.5 Flight in PZ 22
25 4 TAKASHIMA, Takumi Ibaragi 509.00 0 509.00 133 0 0 133 2
26 8 HIRANO, Yoshiro Saga 599.00 0 599.00 100 0 0 100 2
27 15 KODAMA, Yoshimi Tochigi 670.00 0 670.00 33 0 0 33 2
28 25 SHINGO, Rieko Kanagawa 437.00 0 437.00 167 0 250 -83 2 7.5 Flight in PZ 22
29 16 TSUJI, Masataka Saga 427.00 0 427.00 200 0 340 -140 2 7.5 Flight in PZ 22
30 30 INOUE, Tsuyoshi Tokyo 651.00 0 651.00 67 0 290 -223 7.5 Flight in PZ 22

Checksums EC24 0 EC24 C2B2 0 C90E F9A4 Final

P = 30, M = 15, RM = 222.00, W = 16.33, A = 30, SM = 533